χρῶνται

χρῶνται
χράομαι
abuse
pres subj mp 3rd pl (attic epic ionic)
χράομαι
abuse
pres ind mp 3rd pl (attic)
χράομαι
abuse
pres subj mp 3rd pl (attic epic ionic)
χράομαι
abuse
pres ind mp 3rd pl (ionic)
χράω 1
fall upon
pres subj mp 3rd pl (attic epic ionic)
χράω 1
fall upon
pres ind mp 3rd pl
χράω 2
proclaim
pres subj mp 3rd pl (attic epic ionic)
χράω 2
proclaim
pres ind mp 3rd pl (attic)
χράω 2
proclaim
pres subj mp 3rd pl (attic epic doric ionic)
χραύω
scrape
pres subj mp 3rd pl (attic epic ionic)
χραύω
scrape
pres ind mp 3rd pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • χρῶντ' — χρῶνται , χράομαι abuse pres subj mp 3rd pl (attic epic ionic) χρῶνται , χράομαι abuse pres ind mp 3rd pl (attic) χρῶνται , χράομαι abuse pres subj mp 3rd pl (attic epic ionic) χρῶνται , χράομαι abuse pres ind mp 3rd pl (ionic) χρῶντα , χράω 1… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ELEUSINIA — Inter omnia Graecorum sacra, tanta semper fuit Eleusiniorum religio, ut commune mysteriorum nomen illis veluti proprium ab Auctoribus tribuatur, ideoqueve de iis paulo fusius agendum. Eleusinia vero sic dicta sunt, ab Eleusi Atticae opp. cuius… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • MOROCHTHIS Gemma — Dioscoridi λευκογραφὶς et γαλαζίας; Aetio μοροζὸς, ab Aegyptiis adhibita olim, ad dealbanda lintea: ᾧ χρῶνται, inquit, ςτιλπνοῦντες τὰς ὀςθόνας. Dioscorides, ᾧ καὶ ὁι ὀςθονοποιοὶ πρὸς λεύκωσιν τῶ ἱματίων χρῶνται, μαλακῷ καὶ ἐυανέτῳ ὄντι. Colore… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • POCULUMGemmatum — crebro occurrit apud Veteres. Nempe pocula aurea maxime olim gemmis insigniebantur, hinc Λιθόκολλα et λνθοκόλλητα dicta. Menander. Κρυςοῦν ἐπόριςθς, ἔιθε λιθοκόλλητον ἦν, Καλὸν γὰρ ἧν. Item διάλιθα, Latine Gemmata potula; a quibus Gemmea probe… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ANGLIA — Insulae Britanniae pars, olim Albion, seu Albania, ab albis rupibus (ur quidam volunt) quae primum illuc navigantibus apparent, sic dicta. Hodie in duaspartes dividitur, Angliam proprie sic dictam, veteribus Lhoegriam, et Cambriam, seu Walliam.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • BRATHYS — apud Plin. l. 24. c. 11. Graece Βραθύ vel Βραθὺς arbor pumila, adeo ut herba a quibusdam dicatur; propriô nominie Herba Sabina Latinis, Virgil. In Culice, Herbaque thuris opes priscis imitata Sabma: Frutex fuit Graecis familiaris, et in sacris,… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CNEORUM — Graece κνέωρον, herba coronaria, apud Plin. l. 21. c. 9 Ergo in coronamenta folio venêre melothron, spireon, trigonon, coneoron, quod casiam Hyginus vocat. Ubi Dalechampius, Cneorum album Anguillarae lavendula nostra utraque, mas et femina:… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • DIONYSIA — I. DIONYSIA martyrio apud Alexandriam sub Decio coronata, A. C. 251. II. DIONYSIA matrona Christiana, persecutione Hunerici Vandalorum Regis una cum filio Maiorico, ad necem quaesita, hunc ad mortem raptum sic consolata est, Memento Fili, te… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • FOLIATUM Unguentum — memoratum Plin. l. 13. c. 1. una cum spicato seu crocino, multo in usu Romanis olim fuit, unde et nomen Latinum Graeci retinuêre. Dioseorides, Φουλίατον εἶδος μύρου ἐςὶν, οὕτω παρὰ Ρ῾ωμάοις καλούμενον. χρῶνται δὲ τούτῳ παῤ αὐτοῖς αἱ πλουσίαι τῶ… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ICARUS vel ICARIA — ICARUS, vel ICARIA ins. una Cycladum, quae prius Macris vocabatur, ac Doliche. De nomine Bochart. Icarus, inquit, est Icar, Plin. l. 4. c. 12. et l. 5. c. 31. ad verbum, ins. pascui. Quae Etymologia quam quadret, docebunt verba Strab. l. 10. Η῞… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”